กุมภาพันธ์ 2565

1
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ Webex
1
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ Webex

เมษายน 2565

4
การประชุมสามัญประจำปี 2565 และวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.00 -17.00 น.
ห้องชฎาแกรนด์ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
4
การประชุมสามัญประจำปี 2565 และวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.00 -17.00 น.
ห้องชฎาแกรนด์ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร