“วิชา”ย้ำเลือกคนดีปกครองประเทศ แนะพรรคการเมืองยึดดำรัส ในหลวง ร.9

2019-03-11 โดย สยามรัฐออนไลน์
“วิชา”ย้ำเลือกคนดีปกครองประเทศ แนะพรรคการเมืองยึดดำรัส ในหลวง ร.9 เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ปรธานกรรมการมูลนิธิ ต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดการ Debate ในหัวข้อ “การเมืองยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต” ซึ่งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย จัดขึ้นว่า การเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย ถือเอาเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ ที่สร้างการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเสียสละให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ดั่งแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ตรัสไว้เมื่อครั้งทรงขึ้นครองราชย์ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” กล่าวคือ จะเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และยังทรงมีพระราชดำรัสในอีกหลายวาระ เช่น ให้คนดีปกครองบ้านเมือง อย่าให้คึนชั่วมาปกครองบ้านเมือง เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนส่วนใหญ่ ที่จะขาดประโยชน์สุข และกลายเป็นคนส่วนน้อยที่ได้ประโยชน์สุขนั้นไป “การ Debate ครั้งนี้ จะเป็นการสะท้อนให้ประชาชนได้เห็น และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองที่จะให้สิ่งที่ดีงามกับประเทศ และสังคม ในด้านความโปร่งใส การมีธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต หลังจากที่ประเทศห่างการเลือกตั้งมา 5 ปี คิดว่าเป็นโค้งที่สำคัญ และเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากในด้านการเมือง และการปกครองประเทศ”ศาสตราจารย์พิเศษวิชา กล่าว