โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ The​ Art​s​ Landmark​ in​ Thailand​ "

2021-12-09

แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ The​ Art​s​ Landmark​ in​ Thailand​ "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล"  9 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา​การตัดสินการประกวดวาดศิลปกรรมบนกำแพง​ หัวข้อ​ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ภาคใต้​ จ.สุราษฎร์ธานี​ (The Arts Landmark in Thailand) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565​ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา คณะศิลปกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานีการตัดสินการประกวดวาดศิลปกรรมบนกำแพง​ หัวข้อ​ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ภาคเหนือ จ.เชียงราย​ (The Arts Landmark in Thailand) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565​ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา คณะศิลปกรรม จังหวัดเชียงรายการตัดสินการประกวดวาดศิลปกรรมบนกำแพง​ หัวข้อ​ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี​ (The Arts Landmark in Thailand) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565​ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีการตัดสินการประกวดวาดศิลปกรรมบนกำแพง​ หัวข้อ​ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ภาคใต้ จ.สุร​าษฎร์ธานี (The Arts Landmark in Thailand) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565​ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี