การบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด 21 - 24 ธันวาคม 2562

2019-12-21

"พระสงฆ์ยุคใหม่กับการสืบสาน รักษา ต่อยอด สุจริตวัฒนธรรม เพื่อสังคมไทยสะอาด"  

โดย พระปัญญานันทมฺนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
"พระสงฆ์ช่อสะอาดกับการขับเคลื่อนสุริตเป็นฐานสู่การพัฒนาประเทศสันติสุข" 

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน สำหรับพระสงฆ์ช่อสะอาด : SWOT ชุมชน"

 โดย ดร.อุทิศ ขาวเธียร  กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
"บทบาทมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับการส่งเสริมโครงการ ช่อสะอาดป้องกันการทุจริต" 

โดย ดร.ประหยัด พวงจำปา รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตการเสวนาเชิงปฏิบัติการ "ปัญหาและทางออกการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด" 

โดย 1. ดร.อุทิศ ขาวเธียร  กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต   

                                                    2. พลอากาศโท กิตติทัศน์ ภาเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

                 3. ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง  กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

    4. นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี  กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

                                             ดำเนินรายการโดย นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช.