ผลงานการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562

2019-12-31

รางวัลชนะเลิศ  "โครงการ ACSP รวมพลังร่วมเสริมพลังสร้างต่อต้านการทุจริต"  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  "โครงการปอละบ๋อ"  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  "โครงการอัยย๊ะ! พอนะหยุดโกง"  โรงเรียนหารเทรังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  "โครงการ Project C โกงแล้วดี มีหรอ!!!"  โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔  "โครงการเจียงฮาาจ้อสะอาด"  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย


รางวัลชมเชย  "โครงการ PHADUNG MODEL ต้านการทุจริต"  โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม"


รางวัลชมเชย  "โครงการตั้งไข่ต้านภัยทุจริต" โรงเรียนชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร


รางวัลชมเชย  "โครงการบ้านเฮาบ่เอาโกง"  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่รางวัลชมเชย  "โครงการเด็กตงห่อพาตงฉิน (เด็กคุณธรรมพาสุจริต)  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ตรางวัลชมเชย  "โครงการ 5 ประการต้านคอร์รัปชัน"  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร