ผลงานการประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563

2020-12-31

 รางวัลชนะเลิศ    โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี   "ลำตัดต่อต้านการทุจริต"

 


รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   โรงเรียนแจ้งวิทยา จ สงขลา  "โนรารวมใจ ต้านภัยทุจริต"
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ บ้านเอก จ เชียงใหม่  "ฟ้อนซอปูจา พุทธรรมา ต้านทุจริต"รองชนะเลิศอันดับที่ ๓   วิทยาลัยนาฏศิลป จ นครปฐม  "การแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต"รางวัลชมเชย   โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จ อุบลราชธานี  "ลำเพลินต้านทุจริต"รางวัลชมเชย    วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  "นาฏดนตรีร่วมใจต้านภัยทุจริต"รางวัลชมเชย    โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ บุรีรัมย์  "กันตรึมโบราณต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน"รางวัลชมเชย    โรงเรียนสตรีพัทลุง จ พัทลุง  "สานศิลป์ถิ่นใต้ต้านทุจริต"