มูลนิธิต่อต้านการทุจริตพบสื่อ สร้างกระแสต้านโกง และร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ

2020-01-20

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตพบสื่อ สร้างกระแสต้านโกง และร่วมแสดงความยินดี แด่ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดงาน “มูลนิธิต่อต้านการทุจริตพบสื่อ สร้างกระแสต้านโกง และร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ” ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่เจตนารมณ์และการประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย (Logo) แนวคิด “Do The Right Thing” ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้เป็นที่รับรู้ ประจักษ์ แก่สังคมและชุมชนยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนัก และเพิ่มพลังคุณธรรมในการร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบง่ายยิ่งขึ้น และสามารถนำไปเป็นสื่อกลางที่สะท้อนภาพการตระหนักในเรื่องต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมกันทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยหัวใจ ภายในงาน หลังจากกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ดร.ประหยัด พวงจำปา ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จากนั้น เป็นการปาฐกถาธรรมและพรปีใหม่ เรื่อง “หลักธรรมกับการพัฒนาประเทศในยุคDisruption”โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ต่อด้วยการชมวิดีทัศน์ผลการดำเนินงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ระยะแรก (ปี 2560 - 2562) และชมวิดีทัศน์เกียรติประวัติ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ต่อมาเป็นการร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสได้รับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ “ปูชนียบุคคล ด้านสิทธิเด็ก” รางวัล “บุคคลเกียรติยศแห่งปี” ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี ๒๕๖๒ และรางวัลเกียรติยศ “ความเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างในด้านความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน” ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวขอบคุณ ผู้ร่วมงานและกล่าวถึงแผนงานที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2563 ต่อด้วย พิธีมอบโล่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม และผู้ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในปี ๒๕๖๓ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และปิดท้ายด้วยช่วง “ศ.วิชา พบปะสื่อแนวร่วมสร้างกระแสต้านโกง” ทั้งนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้รับความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ จาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อย่างดียิ่ง เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา มูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เป็นต้น ในการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โอกาสได้รับรางวัล ประกอบด้วย พระราชทานโล่เกียรติคุณ “ปูชนียบุคคล ด้านสิทธิเด็ก” รางวัล “บุคคลเกียรติยศแห่งปี” ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 และรางวัลเกียรติยศ “ความเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างในด้านความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน” มีรายละเอียด ดังนี้ - รางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ “ปูชนียบุคคล ด้านสิทธิเด็ก” คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซนทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชัน เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิ และให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน - รางวัล “บุคคลเกียรติยศแห่งปี” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชัน ประจำปี ๒๕๖๒ : “Anti-Corruption Awards 2019” จาก สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นการจุดประกายสร้างจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม - รางวัลเกียรติยศ “ความเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างในด้านความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน” : WCEF 2019 Libra Award for Exemplary Leadership in Justice and Equality ในงาน WCEF ครั้งที่ ๑๑ โดยมี The Hon.C Y Leung ประธานในพิธี และดำรงตำแหน่ง รองประธานที่ปรึกษาของ ที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นผู้มอบรางวัล ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พิจารณาจากผลงานในการมุ่งมั่นขจัดปัญหาการทุจริตในประเทศไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

บรรยากาศงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตวันที่ 20 ม.ค.63