พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำไปทอดถวาย ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

2023-11-11
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชน และครอบครัว และมูลนิธิยุวพุทธพัฒนา นำไปทอดถวาย ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
.
โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 พร้อมด้วย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ กรรมการมูลนิธิฯ นายกวีพร จันทน์ขาว กรรมการมูลนิธิฯ นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี กรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยพร้อมเพียงกัน
.
สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ จตุปัจจัยร่วมทำบุญในการทำนุบำรุงพระอารามอันสวยงามแห่งนี้ และสร้างพิพิธภัณฑ์จัดเก็บวัตถุโบราณ อีกทั้งมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดทองนพคุณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,604,481.25 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
อนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน เทอญ.