ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับรางวัล “ลมหายใจแห่งสันติภาพ” และกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" จาก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2022-09-21

วันนี้ (21 ก.ย.65) ด้วยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันสันติภาพสากล โดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล "ลมหายใจแห่งสันติภาพ" แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565" แด่ ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง กรรมการและเหรัญญิกมูลต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญ มีทักษะความรู้ ความสามารถเหมาะสม และมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและผลักดันสังคมให้เกิดสันติสุข ณ ห้อง Imind อาคารพระพรหมบัณฑิต  ชั้น 2 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ IBSC มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้" แก่ผู้ร่วมงานทั้งนี้ วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล (International Day of peace) ซึ่งเป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติกำหนดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกระลึกถึงความสำคัญของการไม่ใช้ความรุนแรงการรณรงค์การสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้สังคมเกิดการตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม