มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEAหมู่บ้านช่อสะอาด ณ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2022-09-08

PEA ส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด”  บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


เมื่อ​วันที่ 8 กันยายน 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

.

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสที่จะป้องกัน ต่อต้านการทุจริตตามระบบธรรมาภิบาล พร้อมดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึง เยาวชน และประชาชนของชาติ โดยการขับเคลื่อน “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ผ่านกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) แผนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการสานเสวนาร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงความต้องการ ความคาดหวังของหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมนำมาเป็นปัจจัยในการสนับสนุนวิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพ ซึ่งทำให้ PEA รับโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรต่อต้านดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

​.

สำหรับบ้านหนองบัว  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  PEA และ ผู้แทนหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ได้แก่ กิจกรรมนักประหยัดตัวน้อย กิจกรรมแต้มสีเติมฝัน  โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า กิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA  กิจกรรม PEA ประชาร่วมใจ ระบบไฟมั่นคง และกิจกรรมสานเสวนาตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของชุมชน โดยทั้ง 6 กิจกรรมได้สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด ยืนหยัดต่อสู้กับการทุจริต ด้วยการสร้างความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน มีบ้าน วัด โรงเรียน เป็นหลังคา มีเสาทั้งสี่รองรับอย่างมั่นคง คือ กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด เพื่อนำไปสู่ชีวิตสะอาดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและในวันนี้มีการจัดนิทรรศการผลการวาดภาพและมอบรางวัลการวาดภาพ โครงการ PEA  แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต พร้อมมอบใบประกาศการทำความดีด้านคุณธรรม และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คนไทย ร่วมใจ ต่อต้านการทุจริต” โดยคุณศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังใจที่สำคัญต่อเยาวชน ในการสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการร่วมมือกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันการศึกษา