มูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน จากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จำนวนหนึ่งล้านห้าแสนบาท

2022-06-09

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้  พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทน ในการรับมอบเงินสนับสนุน โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 จากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จำนวน 1,500,000 บาท โดยมี คุณนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และคุณรัชดา เพ็ชรรัตน์  ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว ณ ตึกปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร