การสนทนากลุ่ม "การออกแบบหลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน"

2023-08-29 โดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การสนทนากลุ่ม "การออกแบบหลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน"
จัดโดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น 4 โซนดี อาคารเรียนรวม (ฝั่งคณะพุทธศาสตร์) หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรม สำหรับการป้องกันทุจริต”   
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจรปาฐกถาพิเศษ "กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
โดย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
"การออกแบบหลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่ ควรออกแบบอย่างไร" 
โดย อาจารย์ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์  นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่
“การออกแบบหลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริต สำหรับเยาวชน”  
สรุปและถอดบทเรียนการเรียนรู้ภาคเช้า  
โดย อาจารย์ ดร. จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร  นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ-------------------------------------------------------------


การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การออกแบบหลักสูตรจริยธรรม เพื่อการต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน ควรจะออกแบบอย่างไร ?

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  ประกอบด้วย


โดย  ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น  อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา และนักวิจัยจริยธรรม
โดย  อาจารย์พจนารถ  ชีบังเกิด  (โค้ชจิมมี่)  นักออกแบบการเรียนรู้จากภายใน
โดย  พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร มมร
โดย อาจารย์สมบัติ  ทรงเตชะเลิศ  นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร
โดย  พระวุท  สุเมโธ  พระธรรมวิทยากรกรมการศาสนาและพระอาสาคิลานธรรม
โดย ดร.วราภรณ์  ศิริโอวัฒนะ  ICF Coach ระดับ Associate Certified Coach (ACC)............................................................ >>>  คลิก! เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสนทนากลุ่ม  <<<