ประกาศรายชื่อ 39 ผลงาน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวด "ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ประจำปี ๒๕๖๕

2022-12-19
?

ประกาศรายชื่อ ๓๙ ผลงาน 
ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
การประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดง
พื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี ๒๕๖๕
กับหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี
ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’

.

คณะกรรมการจาก มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, กระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มทรู
และผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกผลงานการแสดงรอบแรก
จากผู้ส่งเข้าประกวด ๘๕ ผลงาน ๘๓ สถาบันการศึกษาจาก ๔๑ จังหวัดทั่วประเทศ  ณ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

โดย ๓๙ ผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมีดังนี้...


.  ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๖ ผลงาน
๑. ผลงาน : ชาติภูนภาลัยต้านภัยทุจริต
ทีม : ราษฎร์ภักดี
สถาบัน : โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี จ.เชียงราย
๒. ผลงาน : อินางน้อยรำโทนต้านทุจริต
ทีม : โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
สถาบัน : โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา
๓. ผลงาน : โคราชต้านทุจริต
ทีม : หลานย่าโม
สถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด จ.นครราชสีมา
๔. ผลงาน : เพลงโคราชต้านทุจริต
ทีม : เจ้าบ้านน้อยรักถิ่น
สถาบัน : โรงเรียนบ้านทัพมะขาม จ.นครราชสีมา
๕. ผลงาน : ลำต้านทุจริต
ทีม : หนองผือสตูดิโอ
สถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง จ.หนองบัวลำภู
๖. ผลงาน : ตร๊ตต่อต้านการทุจริต
ทีม : คณะตร๊ตโกนเจาตังเคาจุย
สถาบัน : โรงเรียนบ้านบุญช่วย จ.บุรีรัมย์
๗. ผลงาน : สมเด็จประชานุเคราะห์ร่วมใจต้านภัยทุจริต
ทีม : โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
สถาบัน : โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์
๘. ผลงาน : วิถีชาวนาไทย ไร้ทุจริต
ทีม : พระมารดาต้านทุจริต
สถาบัน : โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ ฯ
๙. ผลงาน : งามล้ำค่า ถิ่นความดี ศักดิ์ศรีไทย
ทีม : พระยาประเสริฐ
สถาบัน : โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพ ฯ
๑๐. ผลงาน : สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต
ทีม : เยาวชนไทยต้านภัยทุจริต
สถาบัน : โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี จ.ลพบุรี
๑๑. ผลงาน : ใต้ร่มธงไทยต้านภัยคอร์รัปชัน
ทีม : กำแพงใต้ต้านภัยคอร์รัปชั่น
สถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) จ.ราชบุรี
๑๒. ผลงาน : ร้องต้านโกง
ทีม : อนุบาลวัดสระเกษ
สถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง
๑๓. ผลงาน : สุขฤดี วิถีพื้นบ้าน ต้านทุจริต
ทีม : กลองยาวโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๔. ผลงาน : ช้าน้อง น้องอย่าช้า
ทีม : T.N. Entertainment
สถาบัน : โรงเรียนวัตท้ายโนต จ.นครศรีธรรมราช
๑๕. ผลงาน : ทักษิณาวิถี คนดีแดนใต้
ทีม : A.M.C สร้างสังคมดี
สถาบัน : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
๑๖. ผลงาน : รองเง็งบาตูต้านโกง
ทีม : รองเง็ง บ้าน บ้านบาตูปูเต๊ะ
สถาบัน : โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ จ.ตรัง.ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน ๒๓ ผลงาน
๑. ผลงาน : แม่เจดีย์ล้านนา ช่อสะอาดมังคลาอวยชัย
ทีม : แม่เจดีย์ทีม
สถาบัน : โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย
๒. ผลงาน : เพลงซอต่อต้านการทุจริต
ทีม : BSW ร่วมต้านทุจริต
สถาบัน : โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จ.เชียงราย
๓. ผลงาน : พี่น้องชาวเผ่า รวมใจ ต้านภัยทุจริต
ทีม : โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
สถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จ.ตาก
๔. ผลงาน : มังคละคีตกานท์ ร่วมต่อต้านทุจริต
ทีม : กล้าเสลา
สถาบัน : โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
๕. ผลงาน : อีสานวัยรุ่นสไตล์ ต้านภัย คอร์รัปชัน
ทีม : ศิลป์ภูฮอม
สถาบัน : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา จ.สกลนคร
๖. ผลงาน : เรือมกันตรึมสืบสานวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ทีม : รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สถาบัน : โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.บุรีรัมย์
๗. ผลงาน : เยาวชนสืบสานหมอลำพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต
ทีม : ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
สถาบัน : โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์
๘. ผลงาน : ทรายมูลร่วมใจต้านภัยทุจริต
ทีม : โรงเรียนทรายมูลวิทยา
สถาบัน : โรงเรียนทรายมูลวิทยา จ.ยโสธร
๙. ผลงาน : เมืองแสนล้านช้าง
ทีม : โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
สถาบัน : โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด
๑๐. ผลงาน : ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตพื้นบ้านอิสาน
ทีม : โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
สถาบัน : โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี
๑๑. ผลงาน : โขนสดประยุกต์ ชุด ไทยช่วยไทย ไทยเจริญ
ทีม : วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
สถาบัน : วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จ.อ่างทอง
๑๒. ผลงาน : ลำตัดประยุกต์ปลุกจิตสำนึก
ทีม : ช่อพิกุล
สถาบัน : วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
๑๓. ผลงาน : ศรัทธาสุจริต
ทีม : โรงเรียนวัดทรงธรรม
สถาบัน : โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ
๑๔. ผลงาน : นาฏยรามัญ ต่อต้านคอรัปชั่น
ทีม : นาฏศิลป์อำนวยวิทย์
สถาบัน : โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.สมุทรปราการ
๑๕. ผลงาน : นาฏศิลป์ สร้างสรรค์สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ทีม : นาฏบงกชแก้ว
สถาบัน : โรงเรียนวัดบางพูน จ.ปทุมธานี
๑๖. ผลงาน : วิถีไทยห่างใกลทุจริต
ทีม : พระมารดาไร้ทุจริต
สถาบัน : โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ ฯ
๑๗. ผลงาน : ทอล์กโชว์หนังตะลุง “เท่งนุ้ย ชวนแหลงเรื่องต่อต้านทุจริต”
ทีม : โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์
สถาบัน : โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช
๑๘. ผลงาน : โนราห์ช่อสะอาดต้านทุจริต
ทีม : โรงเรียนหารเทารังษีประชาสรรค์
สถาบัน : โรงเรียนหารเทารังษีประชาสรรค์ จ.พัทลุง
๑๙. ผลงาน : โนราห์ร่วมใจ ต้านภัยทุจริตคอรัปชั่น
ทีม : สืบสานศิลป์ ถิ่นสิงขร โรงเรียนแจ้งวิทยา
สถาบัน : โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา
๒๐. ผลงาน : โนราห์พะตงร่วมใจทำบทตอต้านทุจริต
ทีม : ช่อจำปี
สถาบัน : โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
๒๑. ผลงาน : เยาวชนรุ่นใหม่ รวมพลังต้านภัยทุจริต
ทีม : คณะอภิรมย์จลินท์ ดุริยาภิรมย์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
สถาบัน : โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา
๒๒. ผลงาน : ต้นกล้าพันธ์ใหม่ ต่อต้านการทุจริต
ทีม : คณะปานวรา ดุริยาภิรมย์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
สถาบัน : โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา
๒๓. ผลงาน : บาตูร่วมใจต่อต้านทุจริต
ทีม : บาตูปูเต๊ะ
สถาบัน : โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ จ.ตรัง


.หมายเหตุ
๑. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกผลงานการแสดงมีเนื้อหาชักชวนให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงที่ผสมสานความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความร่วมสมัยโดยอ้างอิงจากการแสดงพื้นบ้าน และนำศิลปะการแสดงร่วมสมัยมาใช้เป็นช่องทางในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน มีความโดดเด่น สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จำนวน ๓๙ ผลงาน เพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
๒. ผลงานการแสดงที่ผ่านเข้ารอบ ๓๙ ผลงาน จะได้รับทุนการศึกษา ผลงานละ ๓,๕๐๐ บาท
๓. ทั้ง ๓๙ ผลงาน จะต้องปรับปรุงแก้ไขการแสดงของแต่ละทีมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมถ่ายคลิปการแสดงส่งกลับมาให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อตัดสินผลงานในรอบรองชนะเลิศต่อไป
๔. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
โดยคัดเลือกจาก ๓๙ ผลงาน ให้เหลือเพียง ๑๒ ผลงาน (แบ่งเป็นระดับละ ๖ ผลงาน) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
๖. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
.
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก #PTTGroup #มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
#มูลนิธิต่อต้านการทุจริต #กระทรวงวัฒนธรรม
#CPG #TrueTogether
#ปลูกความดี #ทรูปลูกปัญญา
#ช่อสะอาดต้านทุจริต #ต่อต้านการทุจริต
#ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์
#เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดีปลูกคุณธรรมนำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน