3. (2) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดห้วยพุด ตำบลรำแดง อำเ ...
27 พฤษภาคม 2560
7. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชน “ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” (ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง) ปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นพลัง ...
26 พฤษภาคม 2560
3. กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้ปลอดจาการทุจริต โดยเฉพ ...
20 พฤษภาคม 2560
3. (1) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองปลามัน ตำบลห้วยทร ...
20 พฤษภาคม 2560
8. โครงการประกวด "เพลงช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่ง ...
16 พฤษภาคม 2560
8. (งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2560)
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก ...
16 พฤษภาคม 2560
1. (2) โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กร ...
04 พฤษภาคม 2560
9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม ปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับศูนย์ผู้นำยุวพุทธเพื่อพัฒนาสังคม อุบลราชธานี มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา จัดก ...
27 เมษายน 2560
5. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปีที่ 2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว ...
14 เมษายน 2560
1. (1) โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลความร่วมมือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กร ...
16 มกราคม 2560