1. โครงการแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563

2020-11-01

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร คัดเลือกโรงเรียนในเขตละ 1 โรงเรียน รวมถึงวัดและชุมในเขตนั้น ๆ ผนึกกำลังทำศิลปกรรมบนกำแพงรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (The Arts Landmark in Thailand)

>> Download เอกสารโครงการ <<