4. (1) โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริตภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่

2022-10-07

"เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต"

ภาคเหนือ เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวถึงวัตถุประสงค์และให้ข้อคิดการต่อต้านการทุจริต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ "สานเครือข่ายนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การบรรยาย " เยาวชนไทยกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" โดย ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล การบรรยาย "การถอดบทเรียนการต่อต้านการทุจริต"และ "แนวทางและข้อปฏิบัติในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตให้ได้ผล โดย นางสาวสิริรัตน์ คงมณีพิทักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ และกิจกรรมสานเครือข่ายให้ยั่งยืน

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 มีการบรรยาย “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน”  การ workshop: บทพูดแนะนำตนเอง การบรรยาย “การพูดโดยสร้างโครงเรื่อง” การWorkshop:บทพูดเล่าเรื่องประทับใจ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย ประกอบด้วย กิจกรรมสานสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม ร่วมคิด จัดทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตหลังจากสำเร็จจากค่ายเพื่อนำไปปฏิบัติในโรงเรียน กลุ่มละ 5 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น รณรงค์เสียงตามสาย,ทำสื่อ social,ประกาศหน้าเสาธง ทำคลิป ฯลฯ โดยส่งรูปหรือคลิปลงในเพจ “เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ภายใน 25 พ.ย.65 และการร่วมสร้างสรรค์ โครงการ “รณงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ” 1 โครงการ