3. (มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมโครงการ)

2022-06-29

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมโครงการ


                  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมโครงการ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                  ภายในงาน เริ่มต้นด้วยการรับชมวิดีทัศน์กรุงเทพมหานคร วิดีทัศน์มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และวิดีทัศน์โครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” ปี ๒๕๖๕ ต่อด้วย การแถลงข่าวการจัดโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต”  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จากนั้น เป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร โรงเรียนวัดสิตาราม โรงเรียนวัดจักรวรรดิ โรงเรียนประชาราษฎร์บําเพ็ญ โรงเรียนกิ่งเพชร โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าโรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนวัดช่องนนทรี โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โรงเรียนวัดราชสิทธาราม โรงเรียนวัดปากบึง โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ โรงเรียนวัดตะกล่ำ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล โรงรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดโคนอน โรงเรียนประชาบํารุง โรงเรียนวัดบางปะกอก โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบําเพ็ญอนุสรณ์) โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนวัดกำแพง สถาบันการศึกษา ๑๒ แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินการอย่างดียิ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมกรผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซอร์วุ้ด คอร์ปอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริษัท Click Education และปิดท้ายด้วยการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อกำหนดแผนงานและเตรียมความพร้อมของผู้ร่วมงาน โครงการเยาวชนช่อสะอาด แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๒๘ โรงเรียน อธิการบดีสถาบันการศึกษา ๑๒ แห่ง และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

                  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ร่วมกับเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร คัดเลือกโรงเรียนในเขตละ ๑ โรงเรียน รวมถึงวัดในเขตนั้นๆ ผนึกกำลังทำศิลปกรรมบนกำแพงเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต  >>คลิกดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม<<<