1.1 โครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒

2022-05-31
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย


เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สังเกตการณ์ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดความโปร่งใส มีความถูกต้องเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐหลังจากที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับหมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น ๓ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

.

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า หลังจากสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มอบหมายภารกิจมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต และศิษย์เก่า นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง (นยปส.) ในรุ่นต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม ตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด ซึ่งปัจจุบันจะต้องไม่เป็นข้าราชการ ของหน่วยงานรัฐ หรือ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์กรภาคเอกชนที่มีโอกาสเป็นคู่สัญญากับรัฐในโครงการต่าง ๆ ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือมากกว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้าน การเงิน การบัญชี ด้านสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านอื่น ๆ เช่น การคมนาคม การขนส่งฯ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องมีความสมัครใจ ที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซี่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๗๘ ท่าน และจะต้องเข้ารับ การอบรมหลักสูตรผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงบาทบาทหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิด ความโปร่งใส มีความถูกต้องเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ โดยจัดให้มีการอบรม ในรุ่นที่ ๑  

.

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้แก่ภาคประชาชนในกระบวนการร่วมลงทุนตาม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกระบวนการจัดท าสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน การลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งให้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความมั่นใจแก่เอกชนทั้งในและต่างประเทศในการร่วมลงทุนกับรัฐ