1. โครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒

2022-05-30
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย


มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สังเกตการณ์ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดความโปร่งใส มีความถูกต้องเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

>>> ดาวน์โหลดเอกสารอบรมผู้สังเกตการณ์ <<<