9.5 โครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดอรุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ

2022-03-29
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา มจร พร้อมคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) โดยมีพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร ขับเคลื่อนการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด
โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพระสงฆ์ช่อสะอาดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวประเด็นสำคัญว่า ที่ได้ให้แนวทางการสร้างสุจริตวัฒนธรรมแก่พระสงฆ์ช่อสะอาด ศรีสะเกษ ฯลฯ
ทั้งนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีการขับเคลื่อนพัฒนาพระสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในมิติของกายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด