4. โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Art Landmarks in Thailand" ประจำปี 2564

2021-08-03

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดกิจกรรมศิลปกรรมบนกำแพงในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “แต้มสีเติมฝัน The Art Landmarks in Thailand” สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษา นักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาอาชีวะศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และอุดมศึกษา ใน ๕ ภาค โดยมีวิ ทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการได้มีเวทีในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์เชิงบวกของการทำงานร่วมกันระหว่าง สถาบันการศึกษาต่างๆ กับและองค์กรที่ให้การสนับสนับสนุน ค้นหาจิตรกรรุ่นใหม่ที่ใสใจงานศิลปะเพื่อต่อต้านการทุจริตให้ สังคม โดยเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา นักเรียนร่วมโครงการในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยออกแบบและวาดภาพ พร้อมทั้งส่งภาพประกวด ในหัวข้อ“แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Art Landmarks in Thailand” 

>> Download เอกสารโครงการ <<