6. (2) โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย จังหวัดนนทบุรี

2020-08-07

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เยาวชน คนในชุมชน และทุกภาคส่วนในหมู่บ้านช่อสะอาด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนา เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่สังคมสุจริต เป็นธรรม และร่วมกับมูลนิธิทัตนวัตกรรม จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจรักษาสุขภาพกายและฟัน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

>> Download เอกสารโครงการ <<