5. โครงการนักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2563

2020-12-21

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับศูนย์ข่าวเยาวชนไทย สร้างเครือข่ายนักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน กระตุ้นนักเรียนหันมาใช้เทคโนโลยีสื่อสารในด้านบวก ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานในอนาคตได้อีกช่องทางหนึ่ง ให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในรูปแบบ Project Base และ Problem Base ไปพร้อมกัน

>> Download เอกสารโครงการ <<