5. (1) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

2020-12-21

(1) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563