3. (การแถลงข่าวโครงการประกวดการต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563)

2020-07-09

3. (1 การแถลงข่าวโครงการประกวดการต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563) ณ โถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563