11. โครงการฝึกอบรมยุวนารีช่อสะอาด ประจำปี 2562

2019-10-23

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำเยาวชนหญิงมาเป็นพลังทางสังคมในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ฯลฯ เพื่อเป็นต้นแบบยุวนารีช่อสะอาด เห็นคุณค่าของตนเองและสำนึกรักวัฒนธรรมชุมนชน

>> Download เอกสารโครงการ <<

การอบรมยุวนารีช่อสะอาด ประจำปี 2562 ณ วัดท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 -25 ตุลาคม 2562