2. (5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต จังหวัดนนทบุรี ปี 2562

2019-12-18

ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับมัธยมต้น ถึง มัธยมปลาย

>> Download เอกสารโครงการ <<

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด รุ่นที่ 5/2562 ณ วัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562