9. (2) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านยางงาม ครั้งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

2019-03-31

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านยางงาม ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านยางงาม ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2562