6. (คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 10 โรงเรียน - การประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต)

2019-11-11

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 10 โรงเรียน (โครงการ) เมื่อวันที่ 11 - 29 พฤศจิกายน 2562

ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนมัธยามบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

2. โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง

3. โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

4. โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

5. โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย

6. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7. โรงเรียนชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร

8. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

9. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

10. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่