1. (2) นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562
การจัดกิจกรรมเสวนา "นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต" ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโ ...
30 มีนาคม 2562
9. โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ปี 2562
เป็นการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนช่อสะอาดในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดไปสู่ตำบลช่อสะอาดต้นแบบ โ ...
27 มีนาคม 2562
9. (1) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านคลองขนาน ครั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านคลองขนาน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนชลธารวิทยา ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังห ...
27 มีนาคม 2562
1. โครงการนักศึกษาวัยใสต้านภัยทุจริต ปี 2562
ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)  มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแ ...
21 มีนาคม 2562
1. (1) นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
การจัดกิจกรรมเสวนา "นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อ ...
21 มีนาคม 2562
7. การปฐมนิเทศและสัมมนาโครงการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาดตำบลช่อสะอาด ประจำปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ คัดเลือกหมู่บ้านที่มีคว ...
15 มีนาคม 2562
7. (1) การปฐมนิเทศหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมริเวอร์ วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การปฐมนิเทศหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมริเวอร์ วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 ...
15 มีนาคม 2562
15. โครงการจัดการ Debate เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต  สมาคมผู้ส ...
11 มีนาคม 2562