9. (การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบลโพสะ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2562)
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบลโพสะ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เม ...
18 พฤษภาคม 2562
9. (4) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านงิ้ว ครั้งที่ 4 จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านงิ้ว ครั้งที่ 4 ณ ศาลาบ้านงิ้วร่วมใจ ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวั ...
12 พฤษภาคม 2562
7. (เพิ่มเติม) *รวมรายชื่อหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2560 - 2562*
7. (เพิ่มเติม) *รวมรายชื่อหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2560 - 2562*
27 เมษายน 2562
7. (การปฐมนิเทศตำบลช่อสะอาด ประจำปี 2562 ณ ศาลาวัดท่าคอยนาง จังหวัดศรีสะเกษ)
การปฐมนิเทศตำบลช่อสะอาด ประจำปี 2562 ณ ศาลาวัดท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่ ...
27 เมษายน 2562
9. (3) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านทุ่งขันหมาก ครั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านทุ่งขันหมาก ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล ...
27 เมษายน 2562
7. (2) การปฐมนิเทศหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา
การปฐมนิเทศหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 - 24 ...
22 เมษายน 2562
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา ประจำปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา สร้างเครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒ ...
21 เมษายน 2562
9. (การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบลรำแดง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2562)
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบลรำแดง ณ วัดห้วยผุด ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 - 21 ...
20 เมษายน 2562
10. โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระชากุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ วัดทุ่งสวรรค์ หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน และภาคีเคร ...
04 เมษายน 2562
9. (2) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านยางงาม ครั้งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านยางงาม ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านยางงาม ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัด ...
31 มีนาคม 2562