2. (4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต จังหวัดนนทบุรี ปี 2562
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับม ...
20 กันยายน 2562
5. (3) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3/2562 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองส ...
13 กันยายน 2562
9. (24) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านห้วยแห้ง ครั้งที่ 24 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านห้วยแห้ง ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ถนนราชบุรี-ผาปก ตำบลสวนผึ้ ...
11 กันยายน 2562
9. (25) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองบัว ครั้งที่ 25 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองบัว ครั้งที่ 25 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ตำบลหนองสถานที่อบ ...
11 กันยายน 2562
9. (23) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านเขาหลัก ครั้งที่ 23 จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านเขาหลัก ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนน้ำผุด หมู่ 8 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังห ...
01 กันยายน 2562
9. (21) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านสุไหงปาแน ครั้งที่ 21 จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านสุไหงปาแน ครั้งที่ 21 ณ มูลนิธิเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ บ้านสุไหงปาแน หมู่ท ...
30 สิงหาคม 2562
9. (22) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหูยาน ครั้งที่ 22 จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหูยาน ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม ตำบลนา ...
30 สิงหาคม 2562
9. (20) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหน้าถ้ำ ครั้งที่ 20 จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหน้าถ้ำ ครั้งที่ 20 ณ โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) อำเภอเมือง จ ...
24 สิงหาคม 2562
9. (19) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านบางสะแก ครั้งที่ 19 จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านบางสะแก ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนวัดบางสะแก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังห ...
22 สิงหาคม 2562
9. (18) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านคีรี ครั้งที่ 18 จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562
9. (18) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านคีรี ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจกชพอเพียง บ้านคีรี ...
21 สิงหาคม 2562