13. โครงการสร้างแกนนำเยาวชนและผู้นำชุมชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้คัดเลือกแกนนำเยาวชนช่อสะอาด เพื่อเป็นผู้แทนระดับจังหวัด และเยาวชนจากหมู่บ ...
23 ธันวาคม 2562
12. โครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด ประจำปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ หลักสูตรวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหา ...
21 ธันวาคม 2562
2. (5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต จังหวัดนนทบุรี ปี 2562
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับม ...
18 ธันวาคม 2562
6. (การคัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ - การประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต)
การคัดเลือกผลงานการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" รอบชิงชนะเลิศ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท ...
12 ธันวาคม 2562
1. (5) นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
การจัดกิจกรรมเสวนา "นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขล ...
28 พฤศจิกายน 2562
6. (มอบทุนสนับสนุน 9 โรงเรียน ที่เข้ารอบรองชนะเลิศ - การประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต)
มอบทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริ ...
11 พฤศจิกายน 2562
6. (คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 10 โรงเรียน - การประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต)
คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 10 โรงเรียน (โครงการ) เมื่อวันที่ 11 - 29 พฤศจิกายน 2562ประกอบด ...
11 พฤศจิกายน 2562
11. โครงการฝึกอบรมยุวนารีช่อสะอาด ประจำปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำเยาว ...
23 ตุลาคม 2562
5. (4)การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงแรมราชาวดีฯ จังหวัดขอนแก่น
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท อำเภอ ...
17 ตุลาคม 2562
1. (4) นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
การจัดกิจกรรมเสวนา "นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเ ...
26 กันยายน 2562