9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม 2561

2018-04-01

ร่วมกับมูลนิธิยุวพุทธพัฒนา จัดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาด

>> Download เอกสารโครงการ <<