7. การสัมมนาจัดทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2561

2018-03-17

ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั่วประเทศ คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่สุด ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านช่อสะอาด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ในปี 2560 - 2562 โดยให้ทุกหมู่บ้านปรับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และดำเนินชีวิตตามหลักกายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด

>> Download เอกสารโครงการ <<

การปฐมนิเทศการจัดทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561