1.(4) โครงการจัดทำ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

2018-08-20

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประธานนักศึกษา และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ จัดทำปีละ 5 ครั้ง ๆ ละมากกว่า 10 สถาบัน

>> Download เอกสารโครงการ <<

โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก 52 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561