8. (20) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านโนใน ครั้งที่ 20 จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านโนใน ครั้งที่ 20 ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านบึงโนใน ตำบลโคกสี ...
18 สิงหาคม 2561
8. (19) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านวังหน้าผา ครั้งที่ 19 จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านวังหน้าผา ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา ตำบลเสอเพลอ อ ...
16 สิงหาคม 2561
8. (18) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาอ้อ ครั้งที่ 18 จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาอ้อ ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหว ...
04 สิงหาคม 2561
8. (17) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านชุมชนสันจำปา ครั้งที่ 17 จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านชุมชนสันจำปา ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ตำบลแม่พริก อำเภอแ ...
26 กรกฎาคม 2561
8. (16) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านป่าแดง ครั้งที่ 16 จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านป่าแดง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 23 ...
23 กรกฎาคม 2561
8. (15) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาปัง ครั้งที่ 15 จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาปัง ครั้งที่ 15 ณ วัดนาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเวียง จังหวัดน่าน เมื่อว ...
21 กรกฎาคม 2561
2. (2) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รุ่นที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับมัธยมต้ ...
29 มิถุนายน 2561
1. (3) โครงการจัดทำ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประธานนัก ...
25 มิถุนายน 2561
8. (14) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองอีบุตร ครั้งที่ 14 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองอีบุตร ครั้งที่ 14 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร ...
25 มิถุนายน 2561
8. (13) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองช้าง ครั้งที่ 13 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองช้าง ครั้งที่ 13 ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอ ...
23 มิถุนายน 2561