1. (2) โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

2017-05-04

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ จัดทำปีละ 5 ครั้ง ๆ ละมากกว่า 10 สถาบัน

>> Download เอกสารโครงการ <<

โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560