9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม ปี 2560

2017-04-27

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับศูนย์ผู้นำยุวพุทธเพื่อพัฒนาสังคม อุบลราชธานี มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา จัดการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาด เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "พัฒนาจิตใจ เพื่อพัฒนาสังคม" ผ่านแนวคิด 4 เสาหลัก คือ กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด โดยใช้กระบวนการพัฒนาฐานคิดจากภายในให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากจิตใต้สำนึกสู่การเป็นคนจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ ในรูปของภาวะความเป็นผู้นำ

>> Download เอกสารโครงการ <<