6. โครงการสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา ดินแดนพุทธภูมิอินเดียและเนปาล ปี 2560

2017-11-24

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนในฐานะเป็นผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้านช่อสะอาดในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาเยาวชนผ่านกลไกสถาบันศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นสถาบันที่ปลุกจิตสำนึกและสั่งสอนให้ศาสนิกชนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้จัดให้มีการสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา ดินแดนพุทธภูมิอินเดียและเนปาล

>> Download เอกสารโครงการ <<

ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 ณ ดินแดนพุทธภูมิอินเดียและเนปาล