2. (4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต "ค่ายเยาวชนช่อสะอาด" รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร ...
25 สิงหาคม 2560
3. (22) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 22 จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต หมู่บ้านศาลากลาง ...
24 สิงหาคม 2560
1. (4) โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กร ...
22 สิงหาคม 2560
3. (21) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 21 จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 21 ณ โรงเรียนวัดห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอห ...
19 สิงหาคม 2560
3. (20) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 20 จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 20 ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางเลน หมู่บ้านบางเลน ...
17 สิงหาคม 2560
3. (19) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 19 จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 19 ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ่อน้ำจืด ตำบลดอนข่อย ...
15 สิงหาคม 2560
3. (18) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 18 จังหวัดสระแก้ว
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนวัดท่ากระบือ หมู่บ้านท่ากระบือ ...
08 สิงหาคม 2560
3. (17) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 17 จังหวัดสระแก้ว
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้าน ...
05 สิงหาคม 2560
2. (3) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต "ค่ายเยาวชนช่อสะอาด" รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง ...
04 สิงหาคม 2560
3. (16) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 16 จังหวัดระยอง
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม บ้านหนองปลาไหล ตำบ ...
29 กรกฎาคม 2560