4. โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนของชาติให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด ปี 2560
ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด คัดเลือกหมู่บ้านทีมีความพร้อมในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านช่อ ...
26 กันยายน 2560
1. (5 ) โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กร ...
22 กันยายน 2560
8. (การประชุมเตรียมงาน Music Camp)
การประชุมเตรียมงาน Music Camp ณ ห้องค็อกพิท ชั้น 11 อาคารทิปโก้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
20 กันยายน 2560
3. (27) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 27 จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 27 ณ โรงเรียนบ้านมาบกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้ ...
16 กันยายน 2560
8. (การคัดเลือกผลงานเพลง รอบสอง)
การคัดเลือกผลงานเพลงรอบสอง ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเท ...
12 กันยายน 2560
3. (26) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 26 จังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนคู้ลำพัน ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีม ...
09 กันยายน 2560
8. (การประชุมก่อนการคัดเลือกผลงานเพลงในรอบต่าง ๆ)
การประชุมก่อนการคัดเลือกผลงานเพลงในรอบต่าง ๆ ณ ตึกทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 25 ...
06 กันยายน 2560
3. (25) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 25 จังหวัดตราด
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ตำบลอ่าวใหญ่ อ ...
02 กันยายน 2560
3. (24) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 24 จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่า ...
30 สิงหาคม 2560
3. (23) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 23 จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) ตำบล ...
26 สิงหาคม 2560