4.1 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาจัดทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จะเป็นหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอ ...
23 ธันวาคม 2560
8. (การประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2560)
การประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2560 ณ ห้องประ ...
01 ธันวาคม 2560
1.2 โครงการสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันการศึกษา ปี 2560
การสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับ มหาวิทยาลัย วิทยาล ...
25 พฤศจิกายน 2560
6. โครงการสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา ดินแดนพุทธภูมิอินเดียและเนปาล ปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนในฐานะเป็นผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญ ...
24 พฤศจิกายน 2560
8. (การประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดดการประกวด รอบชิงชนะเลิศ)
การประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการประกวดเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" รอบชิง ...
23 พฤศจิกายน 2560
8. (การประชุมสรุปภาพรวมและเตรียมความพร้อมรอบชิงชนะเลิศ)
การประชุมสรุปภาพรวมและเตรียมความพร้อมรอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 21 ตึกทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเ ...
16 พฤศจิกายน 2560
8. (การจัดประชุมการสรุปเพลงและนัดเซ็นสัญญาโอนลิขสิทธิ์เพลงให้มูลนิธิต่อต้านการทุจริต)
การจัดประชุมการสรุปเพลงและนัดเซ็นสัญญาโอนลิขสิทธิ์เพลงให้มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ ห้องสมุดทรู ตึกทร ...
27 ตุลาคม 2560
8. (การคัดเลือกผลงานเพลง รอบรองชนะเลิศ)
การคัดเลือกผลงานเพลง รอบรองชนะเลิศ ณ ห้องประชุมค็อกพิท อาคารทิปโก้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม 2560
8. (กิจกรรม Music Camp)
กิจกรรม Music Camp ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอจูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ...
29 กันยายน 2560
2. (5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต "ค่ายเยาวชนช่อสะอาด" รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร ...
28 กันยายน 2560