หลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

2021-09-21 โดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ราชบัณฑิตยสภา

หลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 


"จะพัฒนาอะไร ต้องพัฒนาที่ คน  

จะพัฒนาคน ต้องพัฒนาที่ ตน ก่อน"