คำสั่งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล (ใหม่) Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการต่อต้านการทุจริต Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับแจ้งเบาะแส และตรวจสอบข้อมูลการทุจริต Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างโครงการพัฒนาแอพพลิเคชัน มูลนิธิต่อต้านการทุจริต Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 (ใหม่) Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้าการทุจริต Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม การสนับสนุนและสวัสดิการ Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการอบรมและสัมมนา Download