องค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรแนวร่วมต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต