วัตถุประสงค์

1

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2

ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม

3

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4

ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต

5

ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

6

ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ

7

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด