หมวดหมู่

คณะกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
ประธานกรรมการ
นายสมนึก ธนเดชากุล
รองประธานกรรมการ
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
รองประธานกรรมการ
พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
รองประธานกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
รองประธานกรรมการ
นางศิริรัตน์ วสุวัต
กรรมการ
นายทศพร รัตนมาศทิพย์
กรรมการ
นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ
นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์
กรรมการ
นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
กรรมการ
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล
กรรมการ
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
กรรมการ
นายกวีพร จันทน์ขาว
กรรมการ
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
กรรมการ
นางชุติมา หาญเผชิญ
กรรมการ
ดร.อภิศราวรรณ วัชรินทร์พร
กรรมการ
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม
กรรมการ
นายพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล
กรรมการ
นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ
ดร.อัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล
กรรมการ
แพทย์หญิง ดารารัตน์ รัตนรักษ์
กรรมการ
นายสุทนต์ กล้าการขาย
กรรมการ
ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง
กรรมการและเหรัญญิก
ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
กรรมการและเลขาธิการ
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ
กรรมการและรองเลขาธิการ
พลอากาศโท กิตติทัศน์ ภาเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ