หมวดหมู่

คณะกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
ประธานกรรมการ
นายสมนึก ธนเดชากุล
รองประธานกรรมการ
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
รองประธานกรรมการ
นายประหยัด พวงจำปา
รองประธานกรรมการ
นางศิริรัตน์ วสุวัต
กรรมการ
นายทศพร รัตนมาศทิพย์
กรรมการ
นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ
นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์
กรรมการ
นายบำเพ็ญ สรรพศรี
กรรมการ
พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ
กรรมการ
ดร.ยุทธนา ยุพฤทธิ์
กรรมการ
นายจำเริญ โพธิยอด
กรรมการ
นายแพทย์ ประชา ชยาภัม
กรรมการ
นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร
กรรมการ
นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
กรรมการ
พลอากาศตรี กิตติทัศน์ ภาเจริญ
กรรมการ
นายวิทวัส สวัสดิ์ชูโต
กรรมการ
พลอากาศโท เสนาะ พรรณพิกุล
กรรมการ
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
กรรมการ
นายกวีพร จันทร์ขาว
กรรมการ
นางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง
กรรมการและเหรัญญิก
นางชลิดา พันธ์กระวี
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
กรรมการและเลขาธิการ
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
กรรมการและรองเลขาธิการ
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
นายณรงค์ รัฐอมฤทธิ์
นายวิทยา อาคมพิทักษ์
นางสุนทรา เอี่ยมสุรีย์
ดร.อุทิศ ขาวเธียร
นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์
นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
นายดำรงค์ เก่งรุ่งเรืองชัย
นายวีรศักดิ์ เชียรวัฒนาสุข
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
พลอากาศเอก คะเชนทร์ วิเศษรจนา
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
นายชาตรี ทองสาริ
นางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์
รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค
นางสาวจริยา แสงสัจจา
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
รศ.ดร.พระมหาหรรษา นิธิบุณยากร
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นางสาวอภิศราวรรณ วัชรินทร์พร
นางสาวอัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล